Nieuwsbrief Koninkrijksrechtkring 2017-1

De link hieronder bevat de eerste nieuwsbrief van de Koninkrijksrechtkring. Deze kring is onlangs opgericht om te bevorderen dat kennis over het koninkrijksrecht wordt verzameld, vermeerderd en gedeeld.

Degenen die graag volgende nummers van de nieuwsbrief willen ontvangen, kunnen zich daartoe aanmelden bij op czwhwr@gmail.com.

Nieuwsbrief Koninkrijksrechtkring 01-2017

Advertentie

Staatkundige inrichting

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier autonome Landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De laatste drie zijn gelegen in het Caribisch gebied. Het land Nederland bestaat uit een gebied in Europa en de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius in het Caribisch gebied.

Het Koninkrijk der Nederland bestaat derhalve uit een Europees deel en een Caribische deel. Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn geen overzeese gebiedsdelen van Nederland, maar autonome Landen binnen het Koninkrijk, naast Nederland. Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben de status van Openbare Lichamen (in de zin van de Nederlandse Grondwet). Hun bestuurlijke positie is vergelijkbaar met die van Nederlandse gemeenten, met aanpassingen vanwege hun omvang, afstand tot het Europese deel van Nederland en geografische ligging in het Caribisch gebied.[1]

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/06/05/het-koninkrijk-der-nederlanden-een-koninkrijk-vier-landen-europees-en-caribisch

Over de Koninkrijksrechtkring

Deze site gaat uit van de Koninkrijksrechtkring en heeft tot doel informatie over het koninkrijksrecht in brede zin te verzamelen, toegankelijk te maken en ook te vermeerderen en te intensiveren.

Het is een archief: een plaats waar informatie kan worden gevonden, zoals zij is gerangschikt volgens thema’s die samen het koninkrijksrecht beschrijven, althans voorzover dit in de actualiteit wordt bediscussieerd.

Het is ook een tijdschrift: het is de bedoeling dat we periodiek artikelen publiceren die de kennis over het koninkrijksrecht bevorderen en intensiveren.

En het is een ontmoetingsplaats voor discussies over actuele onderwerpen die inzicht geven in de werking van het koninkrijksrecht.

Onder het koninkrijksrecht verstaan we hier de staatkundige verhoudingen tussen het Koninkrijk en de Caribische landen, tussen Nederland en de Caribische landen, tussen Europees en Caribisch Nederland. Ook de toepasselijkheid van het internationale recht in de Caribische delen van het Koninkrijk en de verhouding van die delen tot de Europese Unie behoren daartoe.

De site en de Kring zijn bestemd voor iedereen die zich professioneel of uit belangstelling met het koninkrijksrecht bezig houdt, dat wil zeggen, ambtenaren, advocaten, rechters, wetenschappers en andere juridische professionals en een ieder die informatie over dit recht in de praktijk kan gebruiken, zowel in het Europese deel van Nederland als in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en in Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Zij vormen ook een middel om juridische professionals met elkaar in contact te brengen en zo tot meer inzicht en wellicht meer consensus te komen over de inhoud van het koninkrijksrecht.

Financiële betrekkingen: Kamerstukken

 • Kamerstukken II 2006/07, 30800 IV, nr. 9, bijlage, p. 7-8.
  Afspraken over financieel toezicht zijn vastgelegd in deze Slotverklaring van 2 november 2006.
  Kamerstukken II 2008/09, 32026 (R 1888).
 • Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.
 • Kamerstukken II 2008/09, 31958.
 • Regels met betrekking tot de financiële functie van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hun bevoegdheid tot het heffen van belastingen en hun financiële verhouding met het Rijk (Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba).
 • Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 2554. Vragen van het lid Hachchi (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht van «EU-onderzoek naar fraude op Bonaire» (ingezonden 2 juni 2014) en antwoord van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie.
 • Kamerstukken II 2015/16, 24587, nr. 630, bijlage.
 • Publicatie Evaluatie Samenwerkingsprogramma’s SONA Sint Maarten (18 december 2015).
 • Kamerstukken II 2015/16, 24587, nr. 630, bijlage.
 • Publicatie Evaluatie Samenwerkingsprogramma’s SONA Curaçao (18 december 2015).
 • Kamerstukken II 2015/16, 24587, nr. 630, bijlage.
 • Publicatie Evaluatie Samenwerkingsprogramma’s SONA Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (18 december 2015).